Drevo, ako stavebný materiál

Dejiny dreva ako stavebného materiálu a dejiny ľudstva sú rovnako staré. Spočiatku bolo drevo iba ľahko dostupným a spracovateľným materiálom v prírode, neskôr už boli jasné jeho vynikajúce vlastnosti. Počas objavovania nových stavebných surovín a vďaka novým vývojovým technologickým postupom, technológiám priemyselného spracovávania, ako aj postupne drasticky sa znižujúcimi lesnými plochami, sa stalo drevo čoraz viac zanedbávanou surovinou. Nosné konštrukcie sa vyrábali väčšinou zo železobetónu alebo z oceľových prvkov. Avšak ekologické zmeny a zjavné problémy spojené so znečisťovaním životného prostredia upriamovali v poslednom desaťročí pozornosť na význam ekologickej uvedomelosti, ľudia sa začali snažiť žiť čoraz viac v súlade s prírodou (Napríklad kultúry z ďalekého východu dobýjajú Európu). Možno práve preto sa stalo drevo ako stavebný materiál stredobodom našej pozornosti.

V podstate jeho prospešné vlastnosti robia z dreva vynikajúci stavebný materiál. Je ľahko a mnohostranne spracovateľný. V smere rastu je vysoko pevný, ale priečne menej. Je to dôležitá vlastnosť predovšetkým počas stavby, pretože výrobca berie tieto aspekty za základ pri vypracovaní projektu stavebných konštrukcií. Drevo je oproti svojej váhe veľmi pevné, je to ľahko spracovateľný a dobre kombinovateľný materiál.

Astoria Palace Hodžovo tér Bratislava

Oproti ostatným stavebným materiálom je drevo dobrým izolátorom tepla, jeho vzduchom naplnená štruktúra buniek neodvádza teplo. Z toho vyplýva aj jeho veľmi dobrá protipožiarna vlastnosť. Veľmi ťažko sa zapaľuje, jeho vnútorné vrstvy sa len pomaly zohrievajú pri požiari, napríklad oproti kovom, ktoré keď dosiahnu bod topenia sú nezachrániteľné. Pôsobením ohňa vonkajšie vrstvy zuhoľnatejú, čo naďalej zvyšuje tepelnú izoláciu a zabraňuje preniknutiu kyslíka do vnútorných vrstiev štruktúry dreva.

Z ekologického hľadiska je drevo jediným obnoviteľným zdrojom stavebných materiálov vďaka vysádzaniu lesov. Na jeho reprodukciu nepotrebujeme energie z fosílnych zdrojov, a ako je to známe, počas rastu drevo odoberá CO2 z ovzdušia, čím značne znižuje skleníkový efekt. Po spracovávaní drevo je znovu používateľné ako surovina do ďalšej výroby, alebo ako tuhé palivo.

Životnosť zabudovaného dreva závisí od odborného spracovávania, montáže, ošetrenia a od stavu vlhkosti. Odborne ošetrené a do konštrukcie zabudované drevo dosahuje až 100-150 ročnú životnosť bez akéhokoľvek poškodenia alebo zníženia statických vlastností. Drevo vytvára v interiéri útulnú atmosféru, je dobre kombinovateľné s materiálmi iného druhu pri zariaďovaní priestorov, a je opäť v móde.

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri